การควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์

การควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์โดยปกติในเซลล์มะเร็งซึ่งส่งผลให้มีการขยายตัวของเนื้องอกอย่างรวดเร็ว การค้นพบนี้จะช่วยให้นักวิจัยคาดการณ์ว่าเซลล์มะเร็งจะตอบสนองต่อการรักษาด้วยเคมีบำบัดและปรับปรุงความเข้าใจของเราได้อย่างไรว่ามะเร็งมีวิวัฒนาการอย่างไร การประกาศความเชื่อวัฏจักรของเซลล์ การจำลองแบบของเซลล์เป็นกระบวนการปกติ

ที่สร้างเซลล์เพิ่มเติมทำให้ร่างกายสามารถเติบโตซ่อมแซมเนื้อเยื่อและสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ติดเชื้อโรคได้ เพื่อทำซ้ำเซลล์แรกคัดลอกวัสดุพันธุกรรมของดีเอ็นเอและจากนั้นทางร่างกายแยกออกเป็นสองครึ่งเพื่อสร้างเซลล์ ‘ลูกสาว’ ใหม่ กระบวนการนี้เรียกว่าวัฏจักรเซลล์โดยปกติจะได้รับการควบคุมอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตที่มากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่มะเร็งได้ ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยได้ค้นพบว่าวัฏจักรของเซลล์เป็นอย่างไรในเซลล์มะเร็ง

Close Menu